úvodní stránka  |  kontakt   |  vyhledat
Aktuální verze: 10.00 SP10
 

 

 

 


 

 
Jak vzniká katalog

V posledních letech zaznamenávají tuzemští dodavatelé dílů určitý nový fenomén – poptávku konstruktérů po 3D modelech svých výrobků. Souvisí to s rozvojem použití 3D CAD systémů u nás i s konfrontací se zahraniční konkurencí, která stále běžněji tyto modely jako součást zákaznického servisu nabízí.

Mnozí výrobci tedy hledají cestu, jak zákazníků vyhovět a dát jim 3D modely k dispozici. Často jsou přitom postavení před dva zásadní problémy: jak v modelech vyřešit velkou míru možné parametrizace modelů a jak zajistit podporu pro co nejvíce CAD formátů, neboť univerzální 3D formáty nejsou vždy příliš populární.

Všechno to řeší katalog postavený na platformě PARTsolutions / eCATALOGsolutions firma CADENAS GmbH.
Následující článek popisuje jednotlivé etapy, kterými vývoj takového katalogu prochází. Použitá vyobrazení souvisí s vývojem katalogu firmy ZKL a.s.


Vytvoření smluvního vztahu

Vytvoření katalogu je záležitost, která trvá několik měsíců a jejíž cena se pohybuje ve statisících korun. Pro obě strany je důležité, aby existoval jasný popis toho, jaké vlastnosti bude výsledné řešení mít a co pro zdárný výsledek každá ze stran udělá. Je mylné se domnívat, že přistoupením na předloženou nabídku a uhrazením díla je podíl činností zadavatele na vytvoření katalogu vyčerpán. Výroba katalogu je proces, na kterém se zadavatel i zhotovitel podílí prakticky stejnou měrou, přičemž každý má pochopitelně na zodpovědnosti odlišné činnosti.

V tomto okamžiku je rovněž velmi důležité určení zodpovědných osob, které spolu budou po celé období realizace katalogu komunikovat a řešit všechny související záležitosti. Ze strany zadavatele i realizátora to bývá zpravidla vždy po jedné osobě, která pak v případě potřeby vede jednání s dalšími spolupracovníky na své straně.

V rámci této etapy jsou také projednány a doupÅ™esnÄ›ny jednotlivé vlastnosti katalogu, které nebyly specifikována v nabídce. VÄ›tÅ¡inou se jedná o orientaci modelů v souÅ™adném systému, barevné schéma,  systém použití výbÄ›rových polí, integrace průvodních dokumentů a podobnÄ›.

 


Shromáždění technických podkladů


Mezi hlavní podklady patří zejména výrobní výkresy

Pro potřebu katalogu vytvořeného na platformě PARTsolutions je třeba všechny 3D objekty znovu vymodelovat. K tomu je nutné dodat příslušné technické podklady. Zpravidla jde o poskytnutí výrobních výkresů či výrobní dokumentace. Objekty je třeba znovu vymodelovat i v případech, kdy zadavatel vlastní 3D modely v některém z CAD formátů. Důvodů pro to je několik.

Hlavním důvodem je, že katalogový model není zejména u složitějších výrobků zcela přesným obrazem originálu či produkčních CAD 3D modelů, ale pouze zjednodušenou variantou. Zcela chybí vnitřní funkční díly či řada nevýznamných detailů. V některých případech mohou být pozměněny nebo potlačeny prvky související s firemním know-how. Podstatné je dodržet všechny vnější obalové plochy, připojovací rozměry a vzájemné vazby, pokud jsou u sestav důležité.

Dalším důvodem je, že modely v systému PARTsolutions musí být zhotoveny ve specifickém vnitřním formátu aplikace tak, aby tento formát mohl být v aplikacích jako PARTserver či PARTsolutions dále převeden do všech cílových CAD i univerzálních formátů. V současné době je jich více než 30.

 

Kromě podkladů pro realizací geometrie musí zadavatel dodat také všechny rozměrové řady a varianty svých výrobků. Upřednostňovány jsou zejména tabulky (Excel), případně i jiné typy elektronických dokumentů či souborů dat.

Důležité je dodat i všechny podklady souvisejícími se zvolenými jazykovými verzemi katalogu. Jedná se tedy o všechny popisy dílů, popisy sloupců v rozměrových tabulkách případně o další průvodní texty, které musí být dodány ve všech jazycích, které mají být použity. Protože je PARTsolutions skutečně produkt na světové úrovni, můžete mít katalog alternativně třeba i v čínštině a japonštině. Nic tomu nebrání – jen je třeba dodat odpovídající texty.

 


Vlastní realizace
Porovnání jednotlivých úrovní stupně detailu (LOD)

Faktická realizace katalogu začíná vytvořením pilotního dílu. Pilotním dílem je předem vybraný díl (příp. sestava), který by měl nejvíce reprezentovat charakter produktů, které bude katalog obsahovat. Pilotní díl se realizuje jako první a poté předkládá se k hodnocení zadavateli. Realizace pilotního dílů dává týmu zadavatele možnost prohlédnout a posoudit svůj model v reálném provedení. V této fázi se obvykle diskutují možné úpravy, doupřesňuje se stupeň detailu (LOD, Level Of Details) a podobně. Výsledkem je schválení pilotního dílu. Vzápětí poté se rozjíždí realizace všech ostatních dílů katalogu v souladu s podmínkami, které byly uplatněny u pilotního dílu.

Po celou dobu realizace katalogu jsou zadavateli průběžně zasílány aktuální verze stavu řešení. To umožňuje kontrolu postupu prací a zároveň ověření momentálně dokončených dílů včetně textů ve všech použitých jazykových mutacích a případný zásah do produkčního procesu.

Paralelně s modelováním 3D dílů zpravidla probíhá integrace průvodních dokumentů. Bývají to zpravidla certifikáty, montážní a servisní návody, průvodní fotografie, příklady použití a podobně.

 

Ukázka vývojového prostředí při modelování dílu


Publikace katalogu

Poté, co je katalog dokončen a odsouhlasen zadavatelem, může být publikován.

V případÄ›, že zadavatel požaduje vytvoÅ™ení firemního CD, je katalog zaintegrován do prostÅ™edí firemní verze PARTsolutions a  zadavateli jsou pÅ™edány poklady pro vytvoÅ™ení požadovaných CD. Vlastní rozmnožení CD, jejich potisk, obal a další si zajiÅ¡Å¥uje zadavatel vlastní cestou. Množství a způsob použití takto vytvoÅ™ených CD je plnÄ› v režii zhotovitele. V praxi je obvyklé, že na firemní CD zadavatel dává jeÅ¡tÄ› své vlastní prezentace, interaktivní spouÅ¡tÄ›cí stránku, splash screen a podobné prvky, takže samotný 3D katalog nemusí být přímo první aplikací, která se uživateli pÅ™i vložení a spuÅ¡tÄ›ní CD objeví.

Další možností publikace katalogu je jeho vystavení na portálu PARTserver. V takovém případě uživatel dostává mj. přístup do konfiguračního a administračního prostředí PARTserveru a tam je třeba provést (nebo nechat provést) zejména nestavení grafického provedení prostředí tohoto katalogu. To se provádí interaktivně definicí CSS stylů pro jednotlivé elementy (tabulky, okraje, pozadí aj.), je třeba nahrát vlastní loga, případně jinou grafiku (pozadí). Dále je třeba nastavit pozadí, aktualizovat black a wait listy mailových adres souvisejících s registrací zájemců o katalog a limity pro stahování dat. Zadavatel zde má též přístup k registracím a statistikám uživatelů, kteří na jeho katalog přistupují. To představuje cenný zdroj informací pro další marketingové aktivity, neboť jsou zde k dispozici kontakty na zájemce i názvy dílů, které z portálu stáhli.

Spolu s publikací katalogu na PARTserveru může být automaticky a zdarma publikován i na dalších smluvních portálech jako Autodesk Supplier Content Center a distribuován všem stávajícím uživatelům programu PARTsolutions. Je třeba zdůraznit, že zveřejnění katalogu na portálech představuje obrovský marketingový potenciál, neboť katalog je na známé platformě představen více než 2.500.000 uživatelům na celém světě. Významné přitom je, že uživatel díky systému registrací zájemců o přístup do katalogu získává zpětné informace, které může dál využít pro své obchodní aktivity. V tomto případě je tedy mimo jiné dokonale naplněna idea tzv. „měřitelného marketingu“.

 

 

 Náhled na webovou stránku katalogu na PARTserveru

Stejný díl v programu PARTsolutions a nebo v katalogu na firemním CD

 

 


Aktualizace

Katalog vždy odráží výrobní program firmy a výrobní program je živá záležitost.  Je tedy nasnadÄ›, že v průbÄ›hu času jsou do produkce zaÅ™azovány nové výrobky a naopak nÄ›které starší mohou získat nálepku „výbÄ›hová Å™ada, není doporučováno na nové konstrukce“. 

Aktualizace jsou prováděny kdykoliv na základě požadavků zadavatele. Cena aktualizace se odvíjí od celkové pracnosti a odpovídá tuzemským cenám ve výši kolem 600 Kč/hod.

Výhodou je, že aktualizovaný katalog je vždy okamžitě dostupný uživatelům. To je mimo jiné i důvod, proč mnohé firmy zvolily řešení firmy Cadenas za celosvětovou platformu pro podporu svých produktů. Aktualizovaný katalog je samozřejmě možné použít i na aktualizaci firemního CD.